Dwie Drogi

Aura Healer (Uzdrawiacz Aury)

Aura Healer — Uzdra­wiacz Aury

Czy­tel­ni­cy Nie­zna­ne­go Świa­taAka­iji i jej twór­cy – Wima Roska­ma, arty­sty z Holan­dii. Nasza przy­go­dazja­wi­skiem(wię­cej…)

Najnowsze, bardzo ciekawe eksperymenty z AKAIJĄ

Natalia i Wim

Nata­lia i Wim

Nie­zna­ny Świat,

Uzdra­wiacz aury(wię­cej…)

Akaija - kolejna odsłona fascynującej historii w Polsce

Wim Roskam

Wim Roskam

Po wizy­cie w maju w Wydaw­nic­twie „Nie­zna­ny Świat” i spo­tka­niu z Czy­tel­ni­ka­mi nasze­go pisma w Księ­gar­ni „NŚ” holen­der­ski arty­sta — malarz i twór­ca Aka­ji, Wim Roskam tym razem zawi­ta na Mazu­ry, gdzie w Nowych Gutach nad Śniar­dwa­mi weź­mie udział w eks­pe­ry­men­cie zor­ga­ni­zo­wa­nym przez przy­ja­cie­la „Nie­zna­ne­go Świa­ta” Toma­sza Kierz­kow­skie­go. (wię­cej…)

Akaija - Iloa dostępna w Polsce

Akaija-Iloa

Aka­ija-Iloa

Pierw­sze sztu­ki zna­ku Aka­­i­ja-Iloa wła­śnie dotar­ły do Pol­ski.
Zapra­szamy na zaku­py.

podwój­ny znak. Skła­da się on z pię­ciu okrę­gów i two­rzy pen­ta­gram. Mat­ka Lin­dy nada­ła nazwę tak­że tej wer­sji: Aka­ija Iloa. Iloa ozna­cza Ja jestem.

(wię­cej…)

Pozdrowienia od Wima i Marianne

WiM2013

Wim i Marian­ne

Wim Roskam w Polsce - 21 maja, Warszawa

Wim Roskam

Wim Roskam

Sza­now­ni Pań­stwo.

Miło nam poin­for­mo­wać, że twór­ca zna­ku Aka­ija, holen­der­ski arty­sta Wim Roskam przy­jeż­dża do Pol­ski!

Ser­decz­nie zapra­sza­my na spo­tka­nie, któ­re odbę­dzie się 21 maja o godzi­nie 18 w naszej Księ­gar­ni (ul. Kre­dy­to­wa 2, War­sza­wa).

Ważna informacja dla wszystkich, którzy chcą zakupić wisiorek AKAIJA

Sza­now­ni Pań­stwo.
Pra­gnie­my poin­for­mo­wać, że wszyst­kie Wim Roskam (wię­cej…)

Akaija - Konsultacje

urbita@poczta.onet.pl

Siła wisiora Akaija - Relacje osób go noszących

akaija_wisiorekAnna: od kiedy noszę Akaiję, czuję się silniejsza

(wię­cej…)

Rola Akaiji oczami nauczycieli duchowych

Jonet­te Crow­ley — www.jonettecrowley.com)

Prze­kaz, 3 czerw­ca 2009

Aka­ija two­rzy prze­pływzasto­je(wię­cej…)