Rola Akaiji oczami nauczycieli duchowych

Jonet­te Crow­ley — www.jonettecrowley.com)

Prze­kaz, 3 czerw­ca 2009

Aka­ija two­rzy prze­pływzasto­je

dla­cze­go przy­sze­dłem w tak cięż­kich cza­sach, ale wte­dy się uśmie­chasz i wiesz, że wła­śnie to kochasz. Nigdy nie jest łatwo, ale ty lubisz tę pra­cę. I dla­te­go przy­sze­dłeś wła­śnie teraz.

Loes Van Loon — www.uitgeverijpetiet.nl).

Prze­kaz na temat Aka­iji, paź­dzier­nik 2005

Loes mówi: nie uży­waj tego jako waha­dła. To jest prze­pływ ener­gii. Powie­dzia­łam: to jest prze­pływ ener­gii. Postrze­gaj to jako błysk świa­tła, pro­mień lase­ra, wiesz jak laser dzia­ła, prze­cho­dzi przez

musi

Marion i pan Morya — Marion jest kana­łem dla pana Morya, bytu ducho­we­go, któ­ry prze­ka­zu­je jej wie­dzę. Poniż­szy tekst uzy­ska­no po zada­niu pyta­nia na temat Aka­iji.

, prze­wo­dzi ener­gię.

Toni Eli­za­beth Sar’h Petri­no­vich www.sacredspaceswa.com)

1. Joe

2. Ely

3. Tom

Cyn­thia Tier­ra — mistrzy­ni reiki, zaj­mu­je się uzdra­wia­niem holi­stycz­nym, odbie­ra tak­że prze­ka­zy z innych wymia­rów (www.healingone.net).

Odczyt, 18 sierp­nia 2007

W umy­śle

W cie­leżycia same­go w sobie

W duchu

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *